• Nástup do školy od 10. mája 2021

     • Žiak predkladá čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti iba v prípade, že sa nezúčastnil vyučovania minimálne 3 dni po sebe vrátane víkendu.

     • Zápis do MŠ     • Základná škola s materskou školou Kuzmice oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy pre šk. rok 2021/2022 sa uskutoční bez osobnej prítomností detí elektronickou formou v termíne od 4.5.2021 do 31.5.2021


      Oznam k zapisu deti do MS.docx


     • Oznam


     • Na základe najnovšieho Uznesenia Vlády SR a vyhlášky ÚVZ SR sa od 3. mája 2021 menia pravidlá nástupu žiaka do školy.

      Od vyššie uvedeného termínu:

      ·         žiak vstupuje do školy bez preukázania testu,

      ·         zákonný zástupca žiaka predloží čestné prehlásenie o bezinfekčnosti bez preukázania testu.

      Naďalej platí, že triedy 1. B, 6. B, Št1, Št2, Št3 ostávajú do 10. mája 2021 zatvorené.

      Zároveň Vás chceme informovať, že v stredu 5. mája 2021 od 8:00h. – do 13:00 h.2021 bude v škole opäť realizované dobrovoľné kloktacie testovanie žiakov.


      Riaditeľka školy: Mgr. Jozefína Martončíková


      vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_platne_od_3._5._2021.docx​​​​​​​

     • Deň Zeme

     • Deň  Zeme si pripomíname 22. apríla. Tento sviatok vznikol v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Jeho cieľom je pripomenutie si závislosti na pokladoch, ktoré nám ponúka naša planéta, Zem.

      Aj napriek súčasnej pandemickej situácii sme na tento deň nezabudli a naši šikovní žiaci pod vedením svojich kreatívnych  učiteľov spoločne pripravili a zrealizovali pri tejto príležitosti zaujímavé a originálne aktivity. Prvý stupeň sa prevažne venoval separovaniu odpadu, šetreniu vody a energií, vytvorili nádhernú maketu zemegule. Na hodinách geografie sa potrápili s výrobou sopiek a ich činnosťou. To, že takéto aktivity sa nemusia uskutočňovať iba na prírodovedných predmetoch, nám dokázali aj na hodine anglického jazyka. Poďakovanie okrem iných patrí aj žiakom 8. ročníka, ktorí pomáhali pri úpravách odborných učební, zrecyklovali starú katedru chémie, z ktorej vznikol skalkový a bylinkový záhon skrášľujúci našu školu.

     • Oznam

     • S účinnosťou od 26. apríla 2021 bude v súlade s podmienkami REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU obnovené školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch základných škôl.

      Podmienky nástupu žiaka do školy od 26. 4. 2021

      Pri nástupe žiaka do školy :

      •  musí žiak 1. stupňa predložiť čestné prehlásenia o negatívnom teste aspoň jedného zákonného zástupcu (odporúčame oboch),
      • ·musí mať žiak 5. až 9. ročníka platný negatívny test a predložiť čestné prehlásenia o negatívnom teste aspoň jedného zákonného zástupcu (odporúčame oboch),  
      • k nahliadnutiu má žiak ukázať tr. učiteľovi aj potvrdenie o negatívnom teste na Covid 19, sms správou, potvrdením o prekonaní choroby Covid 19 jedného zákonného zástupcu,
      • platnosť kloktacieho, PC-R alebo antigénového testu u žiaka i zákonného zástupcu je 7 dní,
      • v Edupage (v časti Žiadosti, vyhlásenia) rodič vyplní elektronické Čestné vyhlásenie alebo si tlačivo môže prevziať vo vestibule školy.

      Nakoľko v triedach 1. B, 6. B, ŠT1, ŠT2, ŠT3 boli zistené pozitívne prípady na ochotrenie Covid, ostávajú tieto triedy uzavreté na základe rozhodnutia RÚVZ do 10. 5. 2021.

      Riaditeľka školy: Mgr. Jozefína Martončíková

       

      cestne_vyhlasenie_od_26._4._2021.docx

       

     • Dôležitý oznam

     • Dočasné prerušenie prezenčného vyučovania

      V utorok 20. 4. 2021 (zajtra) sa prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch ruší z dôvodu celoplošnej dezinfekcie školských priestorov.

      Prezenčné vyučovanie bude pokračovať v stredu 21. 4. 2021 v ročníkoch 1. – 4. a 8., 9. Triedy, ktoré sú v karanténe (1. B, Št1, Št2 a Št3), majú naďalej pozastavené prezenčné vyučovanie.

      Ďakujeme za porozumenie.

      Riaditeľka školy: Jozefína Martončíková

     • Sv. Mikuláš

     • Napriek súčasnej pandemickej situácii sv. Mikuláš na nás nezabudol. A ako býva dobrým zvykom, zavítal medzi našich mladších spolužiakov. Spolu s anjelmi a čertmi žiačikov trošku preverili, či sa učia, poslúchajú a tí to mali možnosť dokázať peknou básničkou alebo pesničkou...

      Aby sa sv. Mikulášovi, ale aj všetkým ostatným u nás v škole páčilo, atmosféru blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku nádhernou vianočnou výzdobou pripomenuli žiakom, zamestnancom  i návštevníkom školy naše šikovné pani učiteľky.

      Veru, už sa nám to tu začína „zvianočnievať“... A práve teraz je ten najlepší čas zamyslieť sa nad zmyslom týchto tradícií, aby sa z nich nevytratilo čaro a láska...

      Milí naši žiaci, rodičia a učitelia. Želáme Vám, aby sa Vám v tomto predvianočnom zhone podarilo trošku spomaliť, myslieť viac jeden na druhého a spomenúť si na tých, ktorí potrebujú naše milé slovo, či chvíľku pozornosti. Užite si tieto vzácne chvíle v pokoji a s úsmevom na perách...

     • Oznam - dištančné vzdelávanie na 2. stupni ZŠ

     • Vážení rodičia, milí žiaci. Nepríjemná situácia nás prinútila podobne, ako v minulom školskom roku, prejsť u žiakov 2. stupňa na dištančné vzdelávanie. Nemajte najmenšie obavy, spolu to zvládneme. Zopakujme si pravidlá dištančného vzdelávania.

      Ako má postupovať žiak pri dištančnom vzdelávaní

       

      1. KOMUNIKÁCIA

      - v prvom rade je veľmi dôležité zistiť, či máš ako komunikovať so svojimi vyučujúcimi  cez počítač, tablet, mobil.../,

      - ak nie, s pomocou rodičov oslov svojho triedneho učiteľa, aby ste sa dohodli, ako budete spolu komunikovať.

      2. ROZVRH HODÍN

      - cez aplikáciu Edupage alebo cez triedneho učiteľa, či spolužiaka zisti, aký je tvoj rozvrh hodín,

      - počas dňa budeš dostávať úlohy cez aplikáciu Edupage len z tých predmetov, ktoré sú naplánované v danom dni v rozvrhu hodín,

      - vyučujúci si môžu  naplánovať aj online vyučovaciu hodinu, o ktorej budeš vopred informovaný cez aplikáciu Edupage,

      3. ČAS

      - priprav sa na vyučovanie, tak ako sa pripravuješ na hodiny, keď chodíš do školy, rovnako sa pripravuj aj na tie, ktoré prebiehajú online,

      - nezabudni na domáce úlohy,

      - po online hodine si nezabudni zopakovať, o čom ste sa s učiteľom rozprávali,

      - netráv pri počítači zbytočne veľa času – keďže aj tvoje hodiny sú teraz na počítači, skús sa zahrať aj trochu inač /čítaj knihu, zacvič si, vyrob si niečo z papiera, lega..../

      4. ÚČASŤ NA ONLINE HODINE

      - je povinná, rovnako ako v škole,

      - počas hodiny:          

      • Dávaj pozor!
      • Vypni televízor, rádio!
      • Počúvaj, čo ti hovorí učiteľ!
      • Zapájaj sa do priebehu hodiny! /odpovedaj na otázky učiteľa/
      • Ak niečomu nerozumieš, neboj sa opýtať učiteľa!
      • Nevyrušuj!

      - neprítomnosť na online hodine je potrebné ospravedlniť u vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.

      5. POMOC

      - ak máš, akýkoľvek problém, neboj sa poprosiť o pomoc svoju triednu učiteľku alebo ktoréhokoľvek vyučujúceho :-)

       

      Prajeme veľa síl!

     • Výstava jesenných plodov

     • Jesenné dni priniesli pestrú paletu farieb aj do našej školy. Práce a kreatívne výrobky s tematikou jesene  žiaci vytvorili doma spolu so svojimi šikovnými rodičmi. Všetkým patrí veľké poďakovanie za usilovnú prácu.  Veríme, že výstava bude slúžiť, nielen k skrášleniu areálu školy, ale aj prehlbovaniu poznatkov z prírodovedných predmetov a formovaniu vzťahu žiakov k prírode.

     • Podmienky organizácie vzdelávania k 12.10.2020

     • Vážení rodičia.

      Vedenie školy, vzhľadom na zhoršenú situáciu,   Vám oznamuje, že na základe rozhodnutia  MŠVV a Š SR a pandemickej komisie k 12.10.2020  upravuje  podmienky organizácie vzdelávania a vydáva nasledovné odporúčania:

      • vyučovanie 1.-9. ročníku pokračuje  prezenčným spôsobom za dodržiavania určených epidemiologických a bezpečnostných opatrení( eliminácia sťahovania sa žiakov do iných tried),

       

      • pri vstupe do školy sa bude naďalej vykonávať ranný filter , ranné meranie teploty žiakov   dozor konajúcim pedagogickým  zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej školy,   

                                                              

      • používanie rúška je povinné už pre všetkých žiakov 1.-9.ročníka, a to aj v triedach vo vyučovacom procese,

       

      • rušia  sa záujmové krúžky a všetky ostatné voľno časové skupinové aktivity v telocvičniach,

       

      • organizácia školského stravovania  bude pokračovať podľa rozpisu tried tak, aby sa triedy nepremiešavali a to v časovom rozpätí: od 11,30 hod. – 13,30 hod aj so zabezpečením povinnej pravidelnej dezinfekcie prostredia a dezinfekcie rúk ( umývanie rúk mydlom aj  pred ukončením poslednej vyučovacej hodiny) pred vstupom do školskej jedálne,

       

      •  nepracujúcim rodičom alebo ak jeden z rodičov je na materskej dovolenke odporúčame zvážiť nutnosť pobytu dieťaťa v ŠKD, nakoľko by sme chceli nechať priestor žiakom tých  rodičov, ktorí sú pracovne vyťažení a nemajú inú možnosť umiestnenia svojho dieťaťa,

       

      • v platnosti zostávajú naďalej povinnosti zákonného zástupcu :

       

      - zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy, resp. školského klubu detí (nosenie rúšok dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR),

       

      - zabezpečí pre svoje  dieťa  každý  deň  dve  rúška  (jedno  náhradné,  musí  mať  pri  sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky,

       

      predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný,

       

      - zákonnému zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy a jej vrátnice. Odporúčame minimalizovanie  zhromažďovania osôb pred základnou školou,

       

      - komunikuje so zamestnancom školy (vedenie školy, učiteľ, vychovávateľ) len prostredníctvom telefonického kontaktu, aplikáciou edupage alebo mailovou poštou,

       

      - ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí túto skutočnosť oznámiť telefonicky, prípadne mailom na tr. učiteľku alebo mailom na školu,

       

      - povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

       

      vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente nižšie.

       

      - na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľky školy za vyššie uvedených podmienok

       

      V záujme zachovania školy v zelenej fáze, žiadame všetkých zúčastnených na prevádzke školy o dôsledné dodržiavanie uvedených opatrení.

      Buďme spoločne zodpovední.

       

      V Kuzmiciach, 12.10.2020                                                                             Mgr. Jozefína Martončíková

                                                                                                                                        riaditeľka školy

     • Oznam

     • Vážení rodičia, 

      v súvislosti s pretrvávajúcou epidemiologickou situáciu na Slovensku vyvolanou koronavírusom SARS-Co V-2 a na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva a MŠVVaŠ SR si vás dovoľujeme informovať, že v záujme ochrany vášho zdravia a bezpečnosti sa tento rok nebude konať PLENÁRNE ZASADNUTIE Rodičovského združenia.

      Správu o hospodárení SRRZ – RZ pri Základnej škole s materskou školou za školský rok 2019/2020, ktorú Vám každoročne na zasadnutí predkladá predseda rodičovského združenia nájdete zverejnenú na internetovej stránke našej školy: https://zssmskuzmice.edupage.org/


      Touto cestou chcem poprosiť všetkých rodičov, ktorých deti navštevujú našu školu a ešte nemajú preukážky na zľavnené cestovné na autobus a vlak, aby ich deťom vybavili.


      Výška príspevku do rodičovského združenia sa bude odsúhlasovať písomne prostredníctvom formulára, ktorý dostane každý žiak od svojich triednych učiteľov.


      Za pochopenie ďakujeme a želáme vám veľa zdravia.


      Ing. Lucia Lukáčová

      Predsedníčka SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou


      Sprava_o_hospodareni_SRRZ_-_RZ_pri_ZS_s_MS_Kuzmice_2019_2020.pdf​​​​​​​

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zskuzmice@gmail.com
   • jozefinamartoncikova@gmail.com
   • ekonómka školy +421 948616946 riaditeľka školy +421 911766754 materská škola +421 948070891 odhlasovanie stravy, p. Takáčová +421 951142754 ŠKD, p. Lévaiová + 421 948238939
   • Hlavná 267
   • 17071089
   • 2020992806
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje