• Profil školy

  • Naša škola sa nachádza v malebnom prostredí Slanských hôr.

   Poskytuje kvalitné, štátom monitorované vzdelanie podľa záväzných osnov a štandardov už od najútlejšieho veku aj vďaka materskej škole.

   Cieľom našej školy je pripraviť žiakov po stránke vzdelanostnej, morálnej i emocionálnej čo najlepšie nielen na štúdium na stredných školách, ale najmä pre praktický život.  Priemerne máme v škole 230 žiakov.

   Veľký dôraz kladieme na vyučovanie anglického jazyka. Vyučuje sa od 1. ročníka.   

   Vzdelávacie výsledky si naši žiaci overujú v predmetových olympiádach a súťažiach, kde dosahujú veľmi dobré výsledky.

    

   Pomáhame aj žiakom so zdravotným znevýhodnením, v škole umožňujeme špeciálne vzdelávanie.

    

   Okrem toho naša škola každoročne pripravuje zaujímavú ponuku záujmových útvarov. Organizujeme plavecký, lyžiarsky výcvik, školu v prírode, výlety, exkurzie, návštevy divadelných predstavení, výchovné koncerty, zber papiera...

    

   Súčasťou školy je školský klub detí, ktorý navštevujú žiaci 1.- 4. ročníka. O žiakov  v školskom klube sa stará vychovávateľka.

    

    Zvláštnu úlohu má na škole výchovná poradkyňa, ktorá poskytuje žiakom 8. a 9. ročníka informácie o možnostiach štúdia na stredných školách.

    

   V škole sa nachádza elokované pracovisko strednej odbornej školy, kde môžu žiaci pokračovať vo svojom vzdelávaní.

    

        Našim ideálom je kvalitné vzdelanie v prostredí, kde sa žiaci, ich učitelia aj ostatní zamestnanci školy cítia dobre a kde panuje tvorivá, nestresujúca atmosféra.

    


   OSOBNÉ A MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE

    

        V škole vyučujú  kvalifikovaní pedagógovia, ktorí pracujú v predmetových komisiách a metodických združeniach.

    

   Vedenie školy a pedagogická rada spolupracujú s radou rodičovského združenia, s radou školy a inými organizáciami v obci.

    

   Škola využíva dostupné učebné pomôcky a IKT techniku.

    

   Výchovno-vzdelávací proces sa odohráva v  jednotlivých triedach, v odbornej učebni, v učebni informatiky a v jazykovej učebni. Súčasťou školy je aj vlastná telocvičňa

    

    Budova prešla čiastočnou rekonštrukciou. Boli vymenené okná, vchodové dvere, strecha, prestavali sa kabinety. V tomto školskom roku prebehlo zateplenie školy.

    

   Základná škola je financovaná štátom, ale využíva aj pomoc grantov a podporných projektov. 

  • História školy

  • Do roku 1865

   Vyučovalo sa iba príležitostne. O výuku sa starali remeselníci.

   Po roku 1865

   Bola postavené prvé budovy školy./ 1865, 1882/

   Rok 1914

   Škola bola odovzdaná štátu.

   V rokoch 1900-1919 je na čele školy Július Remes.

   Rok 1920-1950

   Škola je dvojtriedna, neskôr sa postupne rozrastá až na 5 tried.

   Priestory sú nevyhovujúce. Napr. v školskom roku 1932/1933 chodí do päť tried až 187 žiakov.

   Pôsobí tu Mária Kukorellyová / do roku 1924/ a Rudolf Kahanec / od roku 1924 riaditeľ školy- do roku 1950/

   Počas oslobodzovacích bojov utrpela zásah aj budova školy. Pre nedostatok materiálu sa podarilo opraviť len jednu učebňu. 15.2.1945 sa začalo s vyučovaním. K dispozícia bola len jedna trieda a tak sa vyučovalo postupne. Každá trieda tak mala vyučovanie len dvakrát do týždňa. Pre nedostatok papiera sa žiakom nevydalivysvedčenia. Jednoducho neboli tlačivá.

   Napríklad školský rok 1947/1948 absolvovalo 209 žiakov. Vyučovanie prebiehalo v dvoch učebniach. Boli zriadené 3 triedy- 1. ročník, 2. a 4.ročník , 3. a 5. ročník. V učebniach sa striedali. Školská dochádzka žiakov sa napriek tomu zlepšila. Je to výsledok tlaku učiteľov na rodičov. Zároveň bolo prvýkrát ustanovené rodičovské združenie. 

   Ďalší učitelia tohto obdobia – Ján Fiľo, Júlia Hasarová, Katarína Augustínová, Mária Krestianová, , Pavol Krecháč, Kornélia Kočuteková, Lujza Ščerbíková, Zoltán Líška, Veronika Sabová.

   Rok 1950-1960

   Od 1.9.1950 sa škola  nazýva Národná škola, zahŕňa ročníky 1.-5. Riaditeľom je Ján Harničár.

   Od 1.9.1953 je vytvorená Osemročná stredná škola. Spája sa v nej Národná škola – ročníky 1.-5. a Stredná škola -  ročníky 6.-8.  Počet tried – ročníky 1.-5.-jedna trieda, 6.ročník- 2 triedy, 7.ročník – 2 triedy, 8.ročník – 1 trieda.Riaditeľom sa stáva Ján Chovanec. Škola stále zápasí s nedostatkom priestorov. Vyučovalo sa napríklad aj v bývalom hostinci U Kertysa.

   Rok 1960- súčasnosť

   V roku 1960 bola vykonaná kolaudácia novej školskej budovy. Mala 9 učební, no napriek tomu neodstránila dvojzmennosť vyučovania. Vyučovalo sa aj v iných budovách obce. Napríklad v školskom roku 1961/1962 bolo zapísaných 460 žiakov, lebo okrem Breziny, Slivníka, Kuzmíc, Veľkého Kazimíra pribudli aj žiaci z Byšty. Riaditeľom školy bol Jozef Janok / do roku 1979/.

   Od školského roku 1975/1976 prebieha vyučovanie aj v ďalšej novej budove. Učia sa tam žiaci I. stupňa. Je tam umiestnená  školská jedáleň a v suteréne odborné učebne – dielne.

   V roku 1984 sa pod školským balkónom začala výstavba kabinetov a spojovacej chodby. Riešil sa tak nedostatok priestorov školy.

   1.11997- škola získala právnu subjektivitu.

   1.7.2002- dochádza k spojeniu Základnej školy s Materskou školou. Vzniká nový právny subjekt ZŠ s MŠ Kuzmice.

   2004-rekonštrukcia priestorov a budov- výmena strechy, generálna rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena podlahových krytín, vymaľovanie celého objektu.

   25.7.2005- uskutočnil sa slávnostný výkop základov novej telocvične. Výstavba trvala dva a pol roka.

   Január 2008- žiaci našej školy prvýkrát absolvovali hodiny telesnej výchovy v zodpovedajúcich priestoroch- novej telocvični.

   2014- dokončená výmena okien na budove školy

   2016 - asfaltové ihrisko bolo upravené  na dopravné ihrisko, zakúpili sa kolobežky a výstroj pre žiakov. Výrazne tomu prispelo rodičovské združenie školy.

   2018 – prebehla úprava kancelárií, prestavba kabinetov, rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove prvého stupňa.

   2019 – bolo realizované zateplenie budov školy, výmena plynových kotlov, rekonštrukcia chodby, výmena strechy nad kabinetmi a spojovacej chodbe.

    

   Riaditelia pôsobiaci na škole od roku 1979:

   1979- Emil Hatrák- poverený vedením

   1979 - 1983 – Anton Krafčík

   1983 – 1989 –Viera Pavlendová

   1989 – 1991 – Mária Jurášková

   1991 –2013 – Peter Hadbávny

   2013 – 2018 – Julián Huľo

   2018-              Jozefína Martončíková

    

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zskuzmice@gmail.com
   • jozefinamartoncikova@gmail.com
   • ekonómka školy +421 948616946 riaditeľka školy +421 911766754 materská škola +421 948070891 odhlasovanie stravy, p. Takáčová +421 951142754 ŠKD, p. Lévaiová + 421 948238939
   • Hlavná 267
   • 17071089
   • 2020992806
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje