Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Kuzmice
Adresa školyHlavná 267
Telefón+421 948616946
E-mailskola@zskuzmice.edu.sk
WWW stránkazssmskuzmice.edupage.org
ZriaďovateľObec Kuzmice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jozefína Martončíková   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 270

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried0111121119
počet žiakov211932173726292921231
z toho ŠVVP134 9694238
z toho v ŠKD910481    32

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVFKFYZF/RKSFYZKGEGGEGKHAKHUVCHECHSINF
MS1               
MS2               
0.A               
1.A               
2.A               
3.A               
4.A               
5.A2              
5.B4              
6.A2,52    2,33         
7.A2,09    1,82      1,82  
8.A1,96    2      1,92  
9.A2,55    2,6      2,6  
S1.A               
S2.A               
S3.A               

TriedaMVMATMHMAT/RGZMLZ1MLZ2NBV-G1NBV-G2NBV-RINBV-RIINBV-RefOBNPŠHPVCPV/On
MS1               
MS2               
0.A               
1.A               
2.A               
3.A               
4.A               
5.A 1,78             
5.B 3,75             
6.A 2,67             
7.A 2             
8.A 1,96             
9.A 2,7             
S1.A               
S2.A               
S3.A               

TriedaPVC/OBNPDAPVORGZRKSRUJRKSVPSJLSJ/GSJL/BIOSJL/RKSSHpovinnýSTK
MS1               
MS2               
0.A             1 
1.A             1 
2.A             1 
3.A             1 
4.A             1 
5.A        2,11    1 
5.B        4    1 
6.A        2,95    1 
7.A        2,32    1 
8.A        2,6    1 
9.A        3    1 
S1.A             1 
S2.A             1 
S3.A             1 

TriedaSKCŠHDTHDTSVTEVVUCVUC/DEJVUC/GEGVLAVL/BVL/FVLA/GEGVLA/OBNVYUVYV
MS1               
MS2               
0.A               
1.A               
2.A               
3.A               
4.A               
5.A               
5.B               
6.A               
7.A               
8.A               
9.A               
S1.A               
S2.A               
S3.A               

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
MS1220022
MS2230023
0.A8800
1.A212100
2.A141400
3.A181701
4.A161600
5.A181800
5.B161600
6.A212100
7.A222200
8.A252320
9.A201820
S1.A8800
S2.A6501
S3.A121200

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
MS12200,0000,0000,00
MS22300,0000,0000,00
0.A8921115,13921115,1300,00
1.A21162577,38161777,0080,38
2.A1459742,6459742,6400,00
3.A18104261,29104261,2900,00
4.A1686153,8185253,2590,56
5.A18125969,94123468,56251,39
5.B161732108,251730108,1320,13
6.A21207598,81206998,5260,29
7.A2293244,0093244,0000,00
8.A25137254,88137254,8800,00
9.A20151475,70151475,7000,00
S1.A81249156,131249156,1300,00
S2.A61127225,401086217,20418,20
S3.A122498208,172191182,5830725,58

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku0111121119
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Čitateľský krúžok 1. - 4. ročník28 Mgr. Mária Duduričová
Dramatický krúžok14 Anna Šimková
Florbal9 Mgr. Julián Huľo
Futbalový krúžok26 PaedDr. Matúš Bašista
Matematika Hrou20 Mgr. Andrea Boboková
Mladý čitateľ3 Mgr. Zuzana Vašková
Mladý záchranár II. stupeň26 RNDr. Gabriela Mačurová
Moderný tanec II. stupeň12 Anna Šimková
Pohybové a športové hry 8 MVDr. Ingrid Mudrá
Ruština hrou 8. ročník6 RNDr. Gabriela Mačurová
Rybársky krúžok8 Mgr. Patrícia Klimová
Spevácky krúžok19 Mgr. Bernardína Stoklasová
Stolnotenisový krúžok16 Mgr. Julián Huľo
Školský časopis5 Mgr. Zuzana Vašková
Tvoríme spolu 1. - 4. ročník25 Mgr. Daniela Kolesárová

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozefína Martončíková

V Kuzmiciach, 11. mája 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zskuzmice@gmail.com
   • jozefinamartoncikova@gmail.com
   • ekonómka školy +421 948616946 riaditeľka školy +421 911766754 materská škola +421 948070891 odhlasovanie stravy, p. Takáčová +421 951142754 ŠKD, p. Lévaiová + 421 948238939
   • Hlavná 267
   • 17071089
   • 2020992806
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje